Kallelse till årsmöte i Kevinstiftelsen 15 dec 2019

Medlemmarna i Kevinstiftelsen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tillika årsmöte söndagen 15 december kl 11.

Plats: Arvika Trafikskola. Fika efter avslutat årsmöte.

Anmälan: senast sju dagar före årsmötet till info@kevinstiftelsen.se.

Dagordning enligt stadgarna

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till vinstdisposition.
 9. Val av styrelseledamot.
 10. Utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 11. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen två veckor före stämmans avhållande.
 12. Från styrelsen hänskjutna förslag.

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *