Kallelse till årsmöte i Kevinstiftelsen 15 dec 2019

Medlemmarna i Kevinstiftelsen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tillika årsmöte söndagen 15 december kl 11.

Plats: Arvika Trafikskola. Fika efter avslutat årsmöte.

Anmälan: senast sju dagar före årsmötet till info@kevinstiftelsen.se.

Dagordning enligt stadgarna

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och att tillika vara rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 6. Styrelsens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till vinstdisposition.
 9. Val av styrelseledamot.
 10. Utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 11. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen två veckor före stämmans avhållande.
 12. Från styrelsen hänskjutna förslag.

Välkommen!

Kevinstiftelsens lotteri – här har vi alla vinnare:

Kevinstiftelsen var med och föreläste, samt hade ett lotteri i samband med ”Ett Grums För Alla” lördagen 5 oktober. Nu är vinnarna i lotteriet dragna och meddelade. Först vill vi rikta ett jättetack till alla som skänkt priser. Vi vill också skänka alla som köpte lotter en varm tanke. Nedan finner ni vinnarna:

8. Annika Öberg (virkad julbock)
7. Benny Davidsson (virkad elefant)
6. Andreas Slätt (virkad uggla)
5. Ann-Louise Malmgren (virkad pumpa)
4. Pernilla Haglund (virkad flodhäst)
3. Tilda Lennartsson, (träsnideri)
2. Berka Bergqvist (träsnideri)
1. Carina Edergård (boken om Kevinfallet)

Stort grattis. Priserna kommer delas ut till samtliga före jul.

/Styrelsen för Kevinstiftelsen